Privacy

Het bedrijfstakpensioenfonds en zijn uitvoeringsorganisatie respecteren de privacy van alle gebruikers van zijn site(s). Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uiteraard houden wij ons daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

In onze Privacyverklaring vertellen we u hier meer over.

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren

Het bedrijfstakpensioenfonds en/of zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan de voor u geldende pensioenregeling, de hoogte van uw pensioenopbouw/uitkering en de gevolgen van veranderingen in uw werk- of privésituatie. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. En ook om u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen en eventuele wijzigingen in de pensioenregeling. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens blijven daarbij van toepassing. Het bedrijfstakpensioenfonds en zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons hiertoe verplichten.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

In sommige gevallen - bijvoorbeeld als de aanspraak op uitkering afhankelijk is van uw gezondheidstoestand - zijn uw medische gegevens nodig. Deze gegevens verwerken wij extra zorgvuldig. De medisch adviseur van het bedrijfstakpensioenfonds en/of zijn uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw gegevens. Andere medewerkers ontvangen uw medische gegevens alleen als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren én de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur op grond van zijn medisch beroepsgeheim.

Uw rechten

U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het bedrijfstakpensioenfonds. De adresgegevens vindt u bij 'Contact'.

U kunt uw rechten geheel kosteloos uitoefenen, zie hiervoor onze contactgegevens. We zullen u binnen een maand een reactie geven.

Wijzigingen

Het bedrijfstakpensioenfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend past het bedrijfstakpensioenfonds zo nodig het privacystatement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.