Er komen nieuwe regels voor pensioen in Nederland. Uiterlijk op 1 januari 2028 gaan deze regels in.

Nieuwe regels voor pensioen

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioen en AOW. Daar zijn meerdere redenen voor. 

De afgelopen jaren is onze samenleving erg veranderd. Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. En mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan. Of gaan zelf ondernemen, als ZZP-er bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat de manier waarop we pensioen regelen, aansluit op deze veranderingen.

De nieuwe regels voor pensioen gelden per 1 juli 2023. Pensioenfondsen krijgen de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2028.

 

'Bedrag ineens' is uitgesteld

U heeft misschien gelezen dat het ook mogelijk wordt om een bedrag van maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. Dit is een onderdeel van de nieuwe wet dat nog NIET is aangenomen. De Tweede en de Eerste Kamer moeten dit wetsvoorstel nog goedkeuren. U kunt hier nog niet voor kiezen.

Het nieuwe pensioencontract: anders, maar vergelijkbaar

Sociale partners sorteren voor op het solidaire contract, als nieuw pensioencontract voor de betonproductenindustrie. Zij hebben het bestuur van Bpf Beton laten weten dat dit contract de voorkeur heeft.

Met dit contract proberen zij de huidige pensioenregeling zoveel als mogelijk te benaderen. Dat maakt dat het nieuwe pensioencontract niet hetzelfde is, maar toch wel lijkt op wat u nu kent.

Het nieuwe pensioencontract wordt een premieregeling
In het nieuwe wettelijke pensioenstelsel worden alle pensioenregelingen premieregelingen. Voortaan bepaalt de premie – de inleg – hoeveel pensioen u als deelnemer op kunt bouwen. In de huidige middelloonregeling vormt de (jaarlijkse) pensioenopbouw een toezegging. 

Maar deze toezegging kan niet altijd worden waargemaakt. In de afgelopen jaren heeft de lage rente tot gevolg gehad, dat het opbouwpercentage tijdelijk werd verlaagd. Dit betekende dat u in de jaren 2021 tot en met 2023 iets minder pensioen kon opbouwen. De kans op minder pensioenopbouw loopt u dus al. 

Onder een premieregeling komt daar de kans op méér kapitaalopbouw bij. Want bij gunstige rendementen kunt u in het nieuwe pensioencontract sneller meer kapitaal verkrijgen om meer pensioen aan te kopen, dan onder de huidige wettelijke rekenregels mogelijk is.

 

Veelgestelde vragen over de nieuwe pensioenregeling
Solidair of flexibel?

Sociale partners kunnen kiezen voor een solidaire of een flexibele premieregeling. In een solidaire regeling wordt het fondsvermogen belegd door Bpf Beton. De beleggingsresultaten worden verdeeld over de individuele pensioenvermogens.

Hoe deze rendementen worden verdeeld, hangt samen met de risicohouding per leeftijdscohort: de mate waarin jongere, middelbare of oudere deelnemers bereid zijn om risico te lopen of hier juist tegen beschermd willen worden.  

In een flexibele premieregeling kunt u meer eigen keuzes maken. Bijvoorbeeld hoe u wilt dat uw individuele pensioenvermogen wordt belegd: met meer of minder risico. Op de datum dat u met pensioen gaat, kunt u onder het flexibele contract kiezen voor lagere vaste óf een hogere, maar meer onzekere uitkering.

De ervaring leert dat dit lastige keuzes zijn om te maken. Het lopen van meer risico kan meer rendement opleveren, maar ook tot een lager pensioenresultaat leiden. In deze nieuwsbrief lichten wij toe, waarom sociale partners in de betonproductenindustrie de voorkeur geven aan het solidaire contract.

Collectieve risicodeling

In een solidair contract worden beleggingsrisico’s collectief gedeeld. Dit helpt voorkomen dat er pech en geluk generaties ontstaan.  Afhankelijk van de risicobereidheid per leeftijdscohort is het fonds in staat om jongere deelnemers wat meer risico te laten lopen en oudere deelnemers minder. Hier staat tegenover dat het individuele pensioenvermogen van jongeren meer profiteert van een gunstig rendement, dan het individuele pensioenvermogen van ouderen.

Deze collectieve deling van beleggingsrisico’s – tussen generaties - maakt het pensioenresultaat voor alle deelnemers meer stabiel. En voor de individuele deelnemer levert dit minder keuzestress op.

Bescherming nominale pensioenuitkering

In het solidaire contract is het wettelijk verplicht om te werken met een solidariteitsreserve. Met gebruikmaking van deze reserve wordt een aantal risico’s collectief gedeeld. In de betonproductenindustrie willen sociale partners de reeds ingegane uitkeringen van pensioengerechtigden beschermen.

Gaat het slecht en vallen de beleggingsrendementen tegen, dan wordt de solidariteitsreserve ingezet om kortingen op reeds ingegane pensioenen zo veel als mogelijk te voorkomen. Gaat het goed met de beleggingsrendementen, dan wordt deze reserve ook weer aangevuld, tot het gewenste niveau dat sociale partners hebben vastgesteld.

Het risico van arbeidsongeschiktheid

Raakt u onverhoopt arbeidsongeschikt, dan komt u in aanmerking voor een toevoeging aan uw individuele pensioenvermogen, in plaats van premievrije deelname. Deze voortzetting van kapitaalopbouw is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Het delen van het risico van arbeidsongeschiktheid wordt mogelijk gemaakt door een percentage in te houden op de (bruto) pensioenpremie die door alle actieve deelnemers wordt betaald. De (netto) premie die na inhouding van deze collectieve ‘verzekeringspremie’ overblijft, komt beschikbaar om te beleggen.

 

Het risico van een stijgende levensverwachting

In een solidair contract wordt het risico dat de levensverwachting van alle deelnemers stijgt, collectief gedeeld. Worden alle deelnemers ouder dan verwacht, dan heeft het fonds meer geld nodig om pensioen levenslang uit te kunnen keren.

Leven deelnemers korter dan verwacht, dan heeft het fonds juist meer geld nodig om nabestaanden van een uitkering te voorzien. In het solidaire contract wordt dit collectieve risico opgevangen vanuit de solidariteitsreserve.

Blijft u als individuele deelnemer heel lang leven, dan blijft u ook verzekerd van een levenslang pensioen. Om dit risico af te dekken, betalen alle deelnemers een ‘verzekeringspremie’ uit de pensioenpremie, zoals dat ook voor het risico op arbeidsongeschiktheid gebeurt.

Collectieve uitkeringsfase

Sociale partners in de betonproductenindustrie zijn voorstander van een collectieve uitkeringsfase. Dit houdt in dat alle pensioenuitkeringen, onafhankelijk van de leeftijd, met hetzelfde percentage worden aangepast, als de rente stijgt of als er goede beleggingsrendementen worden gemaakt.

Dat is een bewuste keuze. Spreken sociale partners dit niet af, dan zou het pensioen van een 70-jarige meer stijgen dan dat van een 90-jarige. Dit heeft te maken met het verschil in bereidheid om beleggingsrisico’s te lopen, maar valt moeilijk uit te leggen. Daarom zien sociale partners liever dat alle gepensioneerden er gewoon hetzelfde percentage bij krijgen.  

Kort samengevat is de keuze van sociale partners: solidair waar het kan en individueel waar het moet!

Meer lezen over de nieuwe regels voor pensioen?

U vindt veel informatie op de website pensioenduidelijkheid.nl waarbij alle pensioenfondsen zijn aangesloten.