Dekkingsgraad is te laag: wat betekent dit voor uw pensioen?

Elke maand leest u op de website hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van ons fonds is. Dit is een belangrijke financiële thermometer van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is al een tijd laag. Bij pensioenfonds Beton ligt deze onder de 100%. Wel zit er een licht stijgende lijn in. Maar wat betekenen die ontwikkelingen voor u?

Voor de opbouw van uw pensioen is het goed als het pensioenfonds uw pensioen ieder jaar kan verhogen. Daarom wordt een berekening gemaakt welke beleidsdekkingsgraad een pensioenfonds daarvoor moet behalen. Díe dekkingsgraad ligt ruim boven de 100%. Dat wordt al een jaar niet gehaald.

Toch zal het pensioenfonds uw pensioen ook niet snel verlagen. Het verlagen van de pensioenen is de allerlaatste maatregel die het bestuur zal nemen. Het bestuur is wel bezorgd over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en houdt de ontwikkelingen nadrukkelijk in de gaten. Het bestuur heeft een herstelplan opgesteld. Het pensioenfonds heeft tot 2026 om de financiële situatie te verbeteren.

In het herstelplan beschrijft het bestuur hoe het de slechte financiële situatie gaat verbeteren. Er zijn verschillende maatregelen denkbaar. Deze maatregelen heeft het bestuur al eerder in een crisisplan beschreven. In dit crisisplan staat wat het bestuur in bepaalde situaties kan doen.

Behalen we onze doelen?

Jaarlijks voeren we een haalbaarheidstoets uit. We checken of we de gestelde doelen halen. Bijvoorbeeld of het premiebeleid nog klopt. En of de waarde van onze pensioenen voldoende op peil blijft. We rekenen in deze haalbaarheidstoets met drie scenario’s: als het goed gaat met de economie, als het slecht gaat en als de situatie niet goed en niet slecht is.

Uit de toets die in het 2e kwartaal van 2017 is uitgevoerd blijkt dat de situatie kwetsbaar is, maar we voldoen op alle punten aan de gestelde grenzen. Het bestuur gebruikt de resultaten van de haalbaarheidstoets voor het vaststellen van de premie en het beleggingsbeleid van de komende jaren.

Hoe kan de beleidsdekkingsgraad weer stijgen?

De beleidsdekkingsgraad is afhankelijk van de rentestand, het rendement op beleggingen, de premie en de levensverwachting van de deelnemers. Als bijvoorbeeld de rente stijgt en het rendement op de beleggingen verbetert, gaat de beleidsdekkingsgraad omhoog.

Wij houden u op de hoogte

Wij informeren u op onze website regelmatig over de financiële situatie van het pensioenfonds. Als het bestuur maatregelen neemt, hoort u dat direct.