Beleidsdekkingsgraad oktober 2020 iets gestegen naar 97,7%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind oktober iets gestegen naar 97,7% (september: 97,6%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Ook kunnen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

Onrust op financiële markten

Zorgen over het coronavirus en de mogelijke impact daarvan op de economie zorgden voor onrust op de financiële markten. De aandelenkoersen zijn gezakt. Ook blijft de rente laag. Dat verslechtert de dekkingsgraad van Pensioenfonds Beton. Eind oktober had Pensioenfonds Beton ongeveer 98 eurocent in kas voor elke euro die het fonds in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren. Dat is na het einde van vorige jaar in hoog tempo minder geworden, net als bij andere pensioenfondsen. Pensioenfonds Beton houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en doet wat mogelijk is om uw pensioen goed te blijven beleggen, ook in een tijd van financiële uitdagingen.

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton is erg broos

De belangrijkste oorzaken zijn de aanhoudend lage rente en de gestegen levensverwachting. De aanhoudend slechte financiële positie zorgt ervoor dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de pensioenen verlaagd zullen moeten worden. Het verlagen van de pensioenen is echter het allerlaatste wat het bestuur wil doen.

Waardeoverdracht en afkoop zijn tijdelijk niet mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is vanaf eind juli 2019 gezakt tot onder de 100%. Sindsdien mogen we als pensioenfonds tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen. Pas als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% staat, is dit weer mogelijk. U kunt wel aanvragen indienen, maar we nemen deze pas later in behandeling.

Dit geldt overigens niet voor automatische waardeoverdracht. Kleine pensioenen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 in 2020) worden automatisch overgedragen naar een nieuwe pensioenregeling.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Of we de pensioenen mogen verhogen of moeten verlagen hangt af van de beleidsdekkingsgraad.

Dekkingstekort

Indien de beleidsdekkingsgraad onder de 104,4% ligt, spreken we van een dekkingstekort. Verkeert ons fonds te lang in deze tekortsituatie, dan moeten er maatregelen worden getroffen. Dit meetmoment ligt voor ons fonds op 31 december 2020.

Het is de vraag of onze beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 hoog genoeg is om verlagingen te voorkomen.  Dit is vooral afhankelijk van de rentestand op de laatste dag van het jaar 2020. Deze rentestand wisselt per dag en is onvoorspelbaar. Eind september stond de rente lager dan eind augustus.

Op 15 juni 2020 maakten kabinet en sociale partners bekend een akkoord te hebben bereikt over de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Een van de afspraken is dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad per 31 december 2020 boven de 90% niet hoeven te korten.

Op 22 juni 2020 stuurde Minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer over de uitwerking van het pensioenakkoord. Het bestuur overlegt in de komende periode met cao-partijen over wat deze verdere uitwerking betekent voor ons pensioenfonds. De verwachting is dat het nieuwe pensioenstelsel tussen 2022 en 2026 wordt ingevoerd. Wij houden u op de hoogte.

Reservetekort

Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 115,3% (stand per 30 september 2020) zijn. Dan is er genoeg geld in kas om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Herstelplan

In maart 2020 is het herstelplan met de stand per 31 december 2019 ingediend bij DNB. Dit herstelplan laat zien dat Pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen.

Dat is op zich goed nieuws. Het is wel de vraag of dat bij het herstelplan per 31 december 2020 ook nog het geval is. De zorgen over het coronavirus en de getroffen maatregelen hebben een enorme impact op de economie en de financiële markten. Het is nog niet in te schatten hoe lang dat aanhoudt. Ook zijn de spelregels per 1 januari 2020 veranderd. Pensioenfondsen moeten voor hun herstelplan met andere cijfers rekenen (lagere rente). Dit heeft direct gevolgen voor de herstelkracht van pensioenfondsen.