Beleidsdekkingsgraad januari 2020 gestegen naar 98,1%:
nog geen waardeoverdracht en afkoop mogelijk

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind januari gestegen naar 98,1% (december: 97,9%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Ook kunnen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton is erg broos

De belangrijkste oorzaken zijn de aanhoudend lage rente en de gestegen levensverwachting. De aanhoudend slechte financiële positie zorgt ervoor dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de pensioenen verlaagd zullen moeten worden. Het verlagen van de pensioenen is echter het allerlaatste wat het bestuur wil doen.

Waardeoverdracht en afkoop zijn tijdelijk niet mogelijk

Nu de beleidsdekkingsgraad per eind juli 2019 is gezakt tot onder de 100%, mogen we als pensioenfonds tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen. Pas als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% staat, is dit weer mogelijk. U kunt wel aanvragen indienen, maar we nemen deze pas later in behandeling.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De wettelijke kortingen hangen af van de beleidsdekkingsgraad.

Dekkingstekort

Indien de beleidsdekkingsgraad onder de 104,5% ligt, spreken we van een dekkingstekort. Indien ons fonds te lang in deze tekortsituatie verkeert, moeten er maatregelen worden getroffen. Dit meetmoment ligt voor ons fonds op 31 december 2020. Minister Koolmees heeft uitstel van de verlagingen verleend aan de pensioenfondsen waarvoor deze grens op 31 december 2019 lag. Dit uitstel is voor ons fonds dus niet van toepassing.

Het is de vraag of onze beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 hoog genoeg is om verlagingen te voorkomen.  Dit is vooral afhankelijk van de rentestand op de laatste dag van het jaar 2020. Deze rentestand wisselt per dag en is onvoorspelbaar. Eind december stond de rente weer hoger dan eind november.

Een landelijke stuurgroep werkt de komende maanden alle principe-afspraken uit het pensioenakkoord uit. Het bestuur volgt deze uitwerkingen op de voet en bekijkt wat deze betekenen voor ons pensioenfonds. Wij houden u op de hoogte.

Reservetekort

Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 115,9% (stand per 31-12-19) zijn. Dan is er genoeg geld in kas om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Herstelplan

Pensioenfondsen krijgen van Minister Koolmees nu 12 jaar de tijd om te herstellen. Dit was 10 jaar.

Zolang wij kunnen laten zien dat herstel van de reserves binnen 12 jaar mogelijk is, hoeft er niet verlaagd te worden. Als herstel binnen 12 jaar niet mogelijk is, dan schrijft de wet voor dat we de pensioenen moeten verlagen.

Het huidige herstelplan (stand per 31-12-2018) laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen. Het is de vraag of dat bij het herstelplan van dit jaar (stand per 31-12-2019) binnen 12 jaar zal lukken. Dit hangt af van vele onzekere factoren.