Beleidsdekkingsgraad februari 2021 gestegen naar 99,4%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind februari gestegen naar 99,4% (januari: 98,6%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100% ligt, kunnen we tijdelijk niet mee werken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton is nog steeds broos

Vanaf juli vorig jaar neemt de beleidsdekkingsgraad langzaam aan weer toe, maar we zijn er nog niet. Eind februari had Bpf Beton € 99,40 in kas voor elke € 100,00 aan pensioen dat we in de toekomst moeten uitbetalen. Dat is € 0,60 te weinig.

De aanhoudend slechte financiële positie heeft nog steeds tot gevolg dat er jaarlijks te weinig premie binnenkomt om de nieuwe pensioenaanspraken te kunnen bekostigen. Dat heeft consequenties gehad voor de hoogte van de premie en het opbouwpercentage in 2021. In dit nieuwsbericht leest u daar meer over.

Het bestuur van Bpf Beton houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en doet wat mogelijk is om uw pensioen goed te blijven beleggen, ook in een tijd van financiële uitdagingen.

Waardeoverdracht en afkoop zijn tijdelijk niet mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is lager dan 100%. Daarom mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop van pensioenen. Pas als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% staat, is dit weer mogelijk. U kunt wel een aanvraag indienen, maar we nemen deze pas later in behandeling.

Kleine pensioenen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 503,24 in 2021) worden automatisch overgedragen naar een nieuwe pensioenregeling. Daarvoor hoeft u niets te doen.

Uitleg begrippen beleidsdekkingsgraad, dekkingstekort, reservetekort en herstelplan

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Of we de pensioenen mogen verhogen of moeten verlagen hangt af van de beleidsdekkingsgraad.

Dekkingstekort
Als de beleidsdekkingsgraad onder de 104,4% ligt, spreken we van een dekkingstekort. Verkeert ons fonds te lang in deze tekortsituatie, dan moeten we maatregelen treffen. Dit meetmoment ligt voor ons fonds op 31 december 2021.

Reservetekort
Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 115,3% (stand per 31 december 2020) zijn. Dan is er genoeg geld in kas om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Herstelplan
Het herstelplan met de stand per 31 december 2020 laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen.

Klik hier voor een toelichting op de stijging van de actuele dekkingsgraad per eind november 2020.