Beleidsdekkingsgraad april 2020 gedaald naar 96,7%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind april gedaald naar 96,7% (maart: 97,2%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Ook kunnen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

Onrust op financiële markten

Zorgen over het coronavirus en de mogelijke impact daarvan op de economie zorgden voor onrust op de financiële markten. De aandelenkoersen zijn gezakt. Ook blijft de rente laag. Dat verslechtert de dekkingsgraad van Bpf Beton. Eind april had Bpf Beton ongeveer 97 eurocent in kas voor elke euro die het fonds in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren. Dat is in hoog tempo minder geworden, net als bij andere pensioenfondsen. Bpf Beton houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en doet wat mogelijk is om uw pensioen goed te blijven beleggen, ook in een tijd van financiële uitdagingen.

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton is erg broos

De belangrijkste oorzaken zijn de aanhoudend lage rente en de gestegen levensverwachting. De aanhoudend slechte financiële positie zorgt ervoor dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de pensioenen verlaagd zullen moeten worden. Het verlagen van de pensioenen is echter het allerlaatste wat het bestuur wil doen.

Waardeoverdracht en afkoop zijn tijdelijk niet mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is vanaf eind juli 2019 gezakt tot onder de 100%. Sindsdien  mogen we als pensioenfonds tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen. Pas als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% staat, is dit weer mogelijk. U kunt wel aanvragen indienen, maar we nemen deze pas later in behandeling.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Of we de pensioenen mogen verhogen of moeten verlagen hangt af van de beleidsdekkingsgraad.

Dekkingstekort

Indien de beleidsdekkingsgraad onder de 104,5% ligt, spreken we van een dekkingstekort. Verkeert ons fonds te lang in deze tekortsituatie, dan moeten er maatregelen worden getroffen. Dit meetmoment ligt voor ons fonds op 31 december 2020. Minister Koolmees heeft uitstel van de verlagingen verleend aan de pensioenfondsen waarvoor deze grens op 31 december 2019 lag. Dit uitstel is voor ons fonds dus niet van toepassing.

Het is de vraag of onze beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 hoog genoeg is om verlagingen te voorkomen.  Dit is vooral afhankelijk van de rentestand op de laatste dag van het jaar 2020. Deze rentestand wisselt per dag en is onvoorspelbaar. Eind april stond de rente weer lager dan eind maart.

Een landelijke stuurgroep werkt de komende maanden alle principe-afspraken uit het pensioenakkoord uit. Het bestuur volgt deze uitwerkingen op de voet en bekijkt wat deze betekenen voor ons pensioenfonds. Wij houden u op de hoogte.

Reservetekort

Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 115,5% (stand per 31 maart 2020) zijn. Dan is er genoeg geld in kas om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Herstelplan

Onlangs is het herstelplan met de stand per 31 december 2019 ingediend bij DNB. Dit herstelplan laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen.

Dat is op zich goed nieuws. Het is wel de vraag of dat bij het herstelplan van volgend jaar (per 31 december 2020) ook nog het geval is. De zorgen over het coronavirus en de getroffen maatregelen hebben een enorme impact op de economie en de financiële markten. Het is nog niet in te schatten hoe lang dat aanhoudt. Ook zijn de spelregels per 1 januari 2020 veranderd. Pensioenfondsen moeten voor hun herstelplan met andere cijfers rekenen (lagere rente). Dit heeft direct gevolgen voor de herstelkracht van pensioenfondsen.