Beleidsdekkingsgraad december 2020 gestegen naar 98,3%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beton is per eind december gestegen naar 98,3% (november: 98,1%). Ons fonds heeft op basis van deze beleidsdekkingsgraad zowel een dekkingstekort als een reservetekort. Dat maakt dat we tijdelijk niet mee kunnen werken aan waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen.

De financiële situatie van Pensioenfonds Beton is nog steeds broos

Zorgen over het coronavirus en de mogelijke impact daarvan op de economie zorgden eerder dit jaar voor onrust op de financiële markten. Die onrust is gekalmeerd. Maar de rente blijft laag en dat blijft invloed hebben op de dekkingsgraad van Bpf Beton.

Eind december had Bpf Beton ongeveer 98,30 eurocent in kas voor elke euro die het fonds in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren. Het bestuur van Bpf Beton houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en doet wat mogelijk is om uw pensioen goed te blijven beleggen, ook in een tijd van financiële uitdagingen.

De aanhoudend slechte financiële positie heeft echter nog steeds tot gevolg dat er jaarlijks te weinig premie binnenkomt om de nieuwe pensioenaanspraken te kunnen bekostigen. Dat heeft consequenties gehad voor de hoogte van de premie en het opbouwpercentage in 2021.

Verhogen en korten van pensioenen

Wij hoeven uw pensioen in 2021 niet te verlagen. Dat geldt zowel voor de uitkeringen aan gepensioneerden, als voor de werknemers die nu pensioen opbouwen. Op basis van de huidige regels hoeven pensioenfondsen de pensioenen niet te verlagen als zij meer dan 90% ‘in kas’ hebben (dekkingsgraad).

… maar verhogen van uw pensioen kan niet

Verhogen (indexeren) van uw pensioen kan helaas ook volgend jaar niet. Hoewel we dus genoeg in kas hebben om niet te hoeven verlagen, ligt de grens om te mogen verhogen een stuk hoger. Daarvoor moeten wij minimaal 110% in kas hebben. Oftewel: € 110 euro voor elke € 100 die wij in de toekomst moeten uitbetalen.

Waardeoverdracht en afkoop zijn tijdelijk niet mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is lager dan 100%. Daarom mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht en afkoop van pensioenen. Pas als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% staat, is dit weer mogelijk. U kunt wel een aanvraag indienen, maar we nemen deze pas later in behandeling.

Kleine pensioenen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 503,24 in 2021) worden automatisch overgedragen naar een nieuwe pensioenregeling. Daarvoor hoeft u niets te doen.

Uitleg begrippen beleidsdekkingsgraad, dekkingstekort, reservertekort en herstelplan

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te nemen, schommelt de dekkingsgraad minder. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of Pensioenfonds Beton voldoende geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Of we de pensioenen mogen verhogen of moeten verlagen hangt af van de beleidsdekkingsgraad.

Dekkingstekort
Indien de beleidsdekkingsgraad onder de 104,4% ligt, spreken we van een dekkingstekort. Verkeert ons fonds te lang in deze tekortsituatie, dan moeten er maatregelen worden getroffen. Dit meetmoment ligt voor ons fonds op 31 december 2020.

Reservetekort
Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 115,3% (stand per 30 september 2020) zijn. Dan is er genoeg geld in kas om tegenvallers op te kunnen vangen. Dat is nu niet zo. Daarom hebben we nu een reservetekort. Zolang we een reservetekort hebben, moet het bestuur jaarlijks een herstelplan maken en indienen bij de toezichthouder.

Herstelplan
In maart 2020 is het herstelplan met de stand per 31 december 2019 ingediend bij DNB. Dit herstelplan laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke termijn van 10 jaar kan herstellen.  

Klik hier voor een toelichting op de stijging actuele dekkingsgraad per eind november 2020.